จริยธรรม.คอม

You are here: Home Buddhist Proverb
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

พุทธศาสนสุภาษิต

พุทธศาสนสุภาษิต

(5 votes)

พุทธศาสนสุภาษิต

        สุภาษิต แปลว่า  ถ้อยคำที่กล่าวไว้ดี (สุ=ดี,  ภาษิต=กล่าว) สามารถนำมาเป็นคติ   ยึดถือเป็นหลักใจได้
พุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา  แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตามเช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต / พุทธสุภาษิต (หรือ พระพุทธพจน์)   ถ้าพระโพธิสัตว์ กล่าวเรียกว่า โพธิสัตว์ภาษิต    ถ้าพระสาวกกล่าว ก็เรียกว่า เถรภาษิต บ้าง สาวกภาษิต บ้าง     แม้แต่คำที่เทวดากล่าว และพระพุทธองค์ได้ตรัสรับรองว่าดีด้วยการตรัสคำนั้นซ้ำ  เรียกว่า เทวดาภาษิต เป็นต้น
วิธีการอ่านภาษาบาลี
        พุทธศาสนสุภาษิต : พระราชา
20.gif - 122 bytes ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญาณํ
   พระราชาเป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้น
20.gif - 122 bytes ราชา มุขํ นุสฺสสานํ
   พระราชาเป็นประมุขของประชาชน
20.gif - 122 bytes สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ โหตุ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก
   ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข
20.gif - 122 bytes กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต ราชา รฏฺฐสฺส ปูชิโต
   พระราชาผู้ไม่กริ้วตอบผู้โกรธ ราษฎรก็บูชา
20.gif - 122 bytes สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ
   พระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมสง่า
20.gif - 122 bytes ขตฺติโย เสฏฺโฐ ชเนตสฺมิง เย โคตฺตปฏิสาริโน
   พระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยสกุล
         พุทธศาสนสุภาษิต : สิ่งที่เป็นการยาก
20.gif - 122 bytes กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ
   ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก
20.gif - 122 bytes กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ
   ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก
20.gif - 122 bytes กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ
   การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก
20.gif - 122 bytes กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท
   ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้เป็นการยาก
20.gif - 122 bytes ทุลฺลภํ ทสฺสนํ โหติ สมฺพุทฺธานํ อภิณฺหโส
   การเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆ เป็นการหาได้ยาก 

       พุทธศาสนสุภาษิต : ทรัพย์และอนิจจัง
20.gif - 122 bytes น จาปิ วิตฺเตน ชรํ วิหนฺติ
   กำจัดความแก่ด้วยทรัพย์ไม่ได้
20.gif - 122 bytes น ทีฆมายุง ลภเต ธเนน
   คนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์
20.gif - 122 bytes สพฺเพ ว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ
   สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก
20.gif - 122 bytes อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา
   ทั้งคนมีทั้งคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า
20.gif - 122 bytes อปฺปกญฺจิทํ ชีวตมาหุธีรา
   ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก
20.gif - 122 bytes น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา
   ความผัดเพื่อนกับมฤตยู อันมีกองทัพใหญ่นั้น ไม่ได้เลย
20.gif - 122 bytes ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ
   สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา
20.gif - 122 bytes ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ
   ผู้บริโภคกาม ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป
20.gif - 122 bytes ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา
   เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน
20.gif - 122 bytes น มิยฺยมานสฺส ภวนฺติ ตาณา
   เมื่อสัตว์จะตาย ไม่มีผู้ป้องกัน
20.gif - 122 bytes น มิยฺยามานํ ธมฺมนฺเวติ กิญฺจิ
   ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้
20.gif - 122 bytes สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา
   สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
20.gif - 122 bytes ขโณ โว มา อุปจฺจคา
   ขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย
20.gif - 122 bytes อติปตฺติ วโย ขโณ ตเถว
   วัยย่อมผ้านพ้นไปเหมือนขณะทีเดียว
20.gif - 122 bytes กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา
   กาลเวลาย่อมกินสรรพสัตว์กับทั้งตัวมันเอง
       พุทธศาสนสุภาษิต : ความโกรธ  
20.gif - 122 bytes โกธํ ฆตฺวา น โสจติ
   ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศก
20.gif - 122 bytes โกโธ สตฺถมลํ โลเก
    ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก
20.gif - 122 bytes โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
   ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข
       พุทธศาสนสุภาษิต : ความทุกข์
20.gif - 122 bytes ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก
    ความจนเป็นทุกข์ในโลก
20.gif - 122 bytes อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก
   การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก
20.gif - 122 bytes ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
   เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้
20.gif - 122 bytes สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา
   สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
       พุทธศาสนสุภาษิต : สหาย
20.gif - 122 bytes อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา
   เมื่อความต้องการเกิดขึ้น สหายเป็นผู้นำสุขมาให้
20.gif - 122 bytes สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา
   ถ้าได้สหายผู้รอบคอบพึงพอใจมีสติเที่ยวไปกับเขา
20.gif - 122 bytes ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร
   มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว
20.gif - 122 bytes นตฺถิ พาเล สหายตา
   ความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล
20.gif - 122 bytes ภริยา ปรมา สขา
   ภริยาเป็นเพื่อนสนิท, ภรรยาเป็นสหายอย่างยิ่ง
       พุทธศาสนสุภาษิต : มลทิน
20.gif - 122 bytes อสชฺฌายมลา มนฺตา
   มนต์มีการไม่ท่องบ่น เป็นมลทิน
20.gif - 122 bytes อนุฏฺฐานมลา ฆรา
   เหย้าเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทิน
20.gif - 122 bytes มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ
   ความเกียจค้านเป็นมลทินแห่งผิวพรรณ
20.gif - 122 bytes มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ
   ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง
       พุทธศาสนสุภาษิต : บริสุทธิ์
20.gif - 122 bytes สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ
   ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัว
20.gif - 122 bytes นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย
   ผู้อื่นพึงทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้
20.gif - 122 bytes สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส สทา สมฺปชฺชเต วตํ
   พรตของผู้บริสุทธิ์มีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ
       พุทธศาสนสุภาษิต : การชนะ
20.gif - 122 bytes สพฺพรติง ธมฺมรติ ชินาติ
   ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
20.gif - 122 bytes ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ
   ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง
20.gif - 122 bytes น หิ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ
   ความชนะที่ไม่กลับแพ้เป็นดี
20.gif - 122 bytes อสาธุง สาธุนา ชิเน
   พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดีของตน
20.gif - 122 bytes ชิเน กทริยํ ทาเนน
   พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้
20.gif - 122 bytes สจฺเจนาลิกวาทินํ
   พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง
       พุทธศาสนสุภาษิต : หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น
20.gif - 122 bytes อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ
   ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก
20.gif - 122 bytes มนาปทายี ลภเต มนาปํ
   ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ
20.gif - 122 bytes เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมุเปติ ฐานํ
   ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ
20.gif - 122 bytes ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ
   บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ
20.gif - 122 bytes ทเทยฺย ปุรโส ทานํ
   คนควรให้ทาน
20.gif - 122 bytes ปุญฺญมากงฺขมานานํ สงฺโฆ เว ยชตํ มุขํ
   พระสงฆ์นั้นแล เป็นประมุขของเหล่าชนผู้จำนงบุญบูชาอยู่
       พุทธศาสนสุภาษิต : ผู้ครองเรือน
20.gif - 122 bytes ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา
   เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้ฯ
20.gif - 122 bytes อนุฏฺฐานมลา ฆรา
   เหย้าเรือนมีความไม่หมั่น เป็นมลทินฯ
20.gif - 122 bytes โภคา สนฺนิจฺจยํ ยนฺติ วมฺมิโก วุปจียติ
   โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดี ย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้นฯ
       พุทธศาสนสุภาษิต : ภรรยา
20.gif - 122 bytes ภตฺตา ปุญฺญาณมิตฺถิยา
   ภัสดาเป็นสง่าของสตรีฯ
20.gif - 122 bytes ภตฺตารํ นาติมญฺญติ
   ภรรยาดี ไม่ดูหมิ่นภัสดา
20.gif - 122 bytes ภตฺตุ ฉนฺทวสานุคา
   ภรรยาย่อมคล้อยตามอำนาจแห่งความพอใจของภัสดา
20.gif - 122 bytes ภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชติ ปณฺฑิตา
   ภรรยาผู้ฉลาดย่อมนับถือภัสดาและคนควรเคารพทั้งปวง
20.gif - 122 bytes ภตฺตุมนา ปญฺจรติ
   ภรรยาดีย่อมประพฤติเป็นที่พอใจของภัสดา
20.gif - 122 bytes สมฺภตํ อนุรกฺขติ
   ภรรยาดีย่อมคอยรักษาทรัพย์ที่ภัสดาหามาได้ไว้
20.gif - 122 bytes สุสํวิหิตกมฺมนฺตา
   ภรรยาดีเป็นผู้จัดทำการงานดี
20.gif - 122 bytes สุสฺสูสา เสฏฺฐา ภริยานํ
   บรรดาภิรยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ
       พุทธศาสนสุภาษิต : วาจา
20.gif - 122 bytes หทยสฺส สทิสี วาจา 
    วาจาเช่นเดียวกับใจ
20.gif - 122 bytes สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ
   ความเป็นผู้สะอาด พึงทราบได้ด้วยถ้อยคำสำนวน
20.gif - 122 bytes ทุฏฺฐสฺส ผรุสวาจา
   คนโกรธมีวาจาหยาบคาย
20.gif - 122 bytes มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ
   คนเปล่งวาจาชั่วย่อมทำตนให้เดือดร้อน
20.gif - 122 bytes อภูตวาที นิรยํ อุเปติ
   คนพูดไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก
20.gif - 122 bytes สณฺหํ คิรํ อตฺถาวหํ ปมุญฺจ
   ควรเปล่งวาจาให้ไพเราะที่มีประโยชน์
20.gif - 122 bytes ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย
   ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน
20.gif - 122 bytes น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ
   ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย
20.gif - 122 bytes สํโวหาเรน โสเจยฺยํ กลฺยาณิง
   ควรเปล่งวาจางาม ให้เป็นที่พอใจฯ
20.gif - 122 bytes วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณิง
   ควรเปล่งวาจางาม
20.gif - 122 bytes โมกฺโข กลฺยาณิกา สาธุ
   เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ
20.gif - 122 bytes มนุญฺญเมว ภาเสยฺย
   ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ
20.gif - 122 bytes นามนุญฺญํ กุทาจนํ
   ในกาลไหนๆ ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ
20.gif - 122 bytes วาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํ
   ไม่ควรกล่าววาจาที่ดี ให้เกินกาล
       พุทธศาสนสุภาษิต : ความกตัญญูและพรหมวิหาร
20.gif - 122 bytes หิริโอตฺตปฺ ปิยญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ
   หิริและโอตตับปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี
20.gif - 122 bytes โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
    เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก
20.gif - 122 bytes อรติ โลกนาสิกา
   ความริษยาเป็นเหตุทำโลกให้ฉิบหาย
20.gif - 122 bytes มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห
   อัชฌาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของความเป็นมหาบุรุษ
20.gif - 122 bytes นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
   ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี
20.gif - 122 bytes สพฺพญฺเจ ปฐวิง ทชฺชา เนว นํ อภิราธเย
   ถึงแม้ให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้
       พุทธศาสนสุภาษิต : คนชั่วกับลาภสักการะ  
20.gif - 122 bytes หนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ
   โภคทรัพย์ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม
20.gif - 122 bytes สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ
   สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสีย
       พุทธศาสนสุภาษิต : การงาน
20.gif - 122 bytes อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺติง
    คนไม่เกียจคร้าน พึงได้รับความสงบใจ
20.gif - 122 bytes สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ
    ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก
20.gif - 122 bytes อิติ วิสฺสฏฺฐกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว
   ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งการงาน
20.gif - 122 bytes นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา
   ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ผู้มัวถือฤกษ์อยู่

ที่มา http://www.fungdham.com/proverb.html

 

Latest Comment

พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระอง
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบา
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
คิดดี พูดดี ทำดี จงรักภักดี รู้รักสามัคค
Popular Vote
http://www.famouslouisvuitton.com/damier
แถลงการณ์ Jariyatam Short Film ครั้งที่
http://www.famouslouisvuitton.com/damier
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตร
พระราชปณิธานแห่งพระมหากษัตริย์ไทย ที่มีต
ถ้าประเทศไทยไม่มีสถาบันพระมหา กษัตริย์ก็
พระพุทธชินราช รุ่นมหาจักรพรรดิ
เสียดายพลาดโอกาสเพิ่งเปิดเจอเว็บ ไม่รู้ว

Online Users

0 users and 154 guests online